هزارتوی رنگ

بالاخره در دقیقه نود هزارتوی رنگ منتشر شد. این شماره چندین مطلب وارده داشتیم که فقط نوشته خانم آزاده کامیار حد نصاب را کسب کرد. لوگوی این شماره باز دستپخت سر هرمس است و صفحه اول را نگین حاضر کرده است. دریچه هم که زحمتش با همه بود. البته آهنگ را طبق معمول مانی انتخاب کرده است. داستان صفحه آخر را از دست ندهید.

نتایج مرحله دوم

دور دوم هم تمام شد. بازی با رای بالایی اول شد و بعد از رقابت نزدیکی بین گوسفند و خیانت، جناب گوسفند موفق شد از خط پایان زودتر بگذرد. بنابراین موضوع مرداد «بازی» است و شهریور هزارتو بع‌بع خواهد کرد.