هزارتوی بازی

باز هم انتشار هزارتو به دقیقه‌ی آخر ماند. البته در مملکت دقیقه نود منتشر شدن در دقیقه‌ی نود نباید خیلی ایراد داشته باشد. «بازی» پیشنهاد سپینود بود و برای همین صفحه‌ی اول انتخاب او است. داستان صفحه‌ی آخر را امیرپویان شیوا پیشنهاد کرده است و آهنگ دریچه هم مثل همیشه مانی. از بین چندین مطلب وارده نوشته‌های بامداد و آزاده کامیار و جناب عاصی رای آوردند و لای هزارتو منتشر شدند. برای ماه بعد چند اتفاق ریزه میزه در هزارتو قرار است بیافتد. خودمان بیشتر از همه هیجان‌زده‌ایم.