هزارتوی روشنفکری

بالاخره موفق شدیم برگردیم سر برنامه و هر ماه سرجایش منتشر شویم. این ماه چند عضو جدید به سرگردان‌های مقیم هزارتو اضافه شدند که دو نفرشان را بین حاضرین این شماره می‌بینید، نیما قاسمی و مکابیز. مذاکراتی هم در پس پرده در جریان است که اگر موفق شویم یقیناً باخبر می‌شوید. مطلب وارده این شماره کم بود و هیچ کدام هم حد نصاب رای را کسب نکردند، گویا روشنفکری چندان موضوع مورد علاقه خارج هزارتوئیان نیست. زحمت داستان صفحه آخر با بامداد بود. نگارنده کماکان تصمیم ماه قبل را با شدت و حدت پشتیبانی می‌کند، ولی هنوز نمی‌داند چرا این اندرونی رونق پیدا نمی‌کند. مگر فقط قصد نگارنده کافی نیست؟