هزارتوی شهر

هزارتوی شهر منتشر شد. از بین مقالات وارده فقط مقاله نوشین حدنصاب را کسب کرد. عضو جدید هم جناب آستامینوفن است که به‌خاطر «آ»ی اسمش نیامده رفته اول لیست. صفحه اول را بهار که پیشنهاد دهنده موضوع بود انتخاب کرده است و داستان صفحه آخر را بامداد فرستاده که انگار آرام آرام کل داستان صفحه آخر را دارد به نام خود می‌کند. لوگو هم مثل باقی مواقع دستپخت سر هرمس است. در هزارتو هم خبری نیست. البته باید رای‌گیری موضوعات بهار و تابستان را راه بیاندازیم. تا چه پیش آید.نظرات:

سلام!
یک پیشنهاد برای شماره های آتی داشتم...برای "انزوا" هم می توایند ویژه نامه کار کنید...چطور است؟!

احسان در ۲ اسفند ۱۳۸۶، ۴:۰۵ صبح :نام
 :ای‌ميل
 :وب
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟