رقص و آیین‌های فردی

در افواه خبر بیات به خبری می‌گویند که بیات شده است. جدی جدی شما خبر دارید هزارتوی رقص یک ماه قبل منتشر شد و تازه بعد از آن هزارتوی آیین‌های فردی هم منتشر شد. درنتیجه قسمت اول خبر فوق بیات است و قسمت دوم اگر یک روز دیرتر منتشر بشود نیمه بیات محسوب می‌شود. به‌طور خلاصه صفحه اول هزارتوی رقص را امیرپویان شیوا پیشنهاد کرده بود و صفحه اول آیین‌های فردی از اکتشافات آزموسیس است. بقیه مجله که تکلیفش روشن است. در مورد داستان‌های صفحه‌ی آخر هم یکبار خیال خودم و شما را راحت کنم تا از چند شماره قبل تا اطلاع ثانوی بامداد دارد انتخاب‌شان می‌کند و بدین وسیله از طرف تمام ابنای بشر از ایشان تشکر و امثالهم به عمل می آوریم.نظرات:

 :نام
 :ای‌ميل
 :وب
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟