اواخر کار

یقیناً این سؤال پیش آمده است پس هزارتوی «ابله» کجا ماند و اصلاً چرا این همه طول کشید هزارتوی جدید. حقیقتش قرار نیست هزارتوی ابله و بعد از آن هزارتوی ذهن منتشر شود. شماره‏ی بعدی هزارتو شماره‏ آخرش خواهد بود و موضوعش قرار است «هزارتو» باشد. دلیل این تعطیلی و غیره در خود آن هزارتو نوشته خواهد شد. یکی نیست بگوید خیلی خبر می‏دادید در این اندرونی، حالا هم که یکبار اطلاع‏رسانی غیر بیات داشتید، خبرتان خبر تعطیلی بود.