هزارتو

این شماره آخر هزارتو بود. هزارتو تمام شد. وقتی بیرونی جایی تعطیل شود تکلیف اندرونی که روشن است.